Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 přednášejících odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Josef Baxa

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dodnes zde přednáší trestní právo. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž je dodnes. Je také předsedou rozšířeného senátu a redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V publikační činnosti se věnuje zejména procesním úpravám. Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Zásluhy JUDr. Baxy ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyššího vyznamenání - medaile Antonína Randy.

JUDr. Pavla Belloňová, Ph.D.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2008 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR, nejprve v mezinárodním odboru civilním, kde se věnovala mimo jiné sjednávání nových právních předpisů EU v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v civilních věcech a v letech 2013 až 2015 působila jako vedoucí oddělení evropského práva civilního. Od poloviny 2015 je ředitelkou legislativního odboru. V rámci své přednáškové činnosti pro Justiční akademii ČR i SR se zaměřila především na oblast mezinárodního práva soukromého a mezinárodní justiční spolupráce v civilních věcech.

Mgr. Radek Buršík

Mgr. Radek Buršík je vedoucím advokátem v PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o. advokátní kancelář. Specializuje se na oblast daňového práva hmotného i procesního, správního práva a trestního práva daňového. Zaměřuje se především na daňové spory a má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v různých fázích daňového řízení i v řízení před správními soudy.

Dále se věnuje právu obchodních společností, se zaměřením na odpovědnost managementu a corporate governance, a sporné agendě. Před zahájením advokátní praxe působil mj. i na Ministerstvu financí, kde podílel se na přípravě právních předpisů v oblasti daní a účetnictví. Je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Západočeské univerzity, advokátem zapsaným u České advokátní komory a členem Kontrolní rady České advokátní komory.

Mgr. Petr Dvořák

Petr Dvořák po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působí na Ministerstvu zemědělství, sekci lesního hospodářství, kde se mimo jiné zabývá státní správou lesů, myslivosti a rybářství. Od roku 2014 zastává funkci vedoucího oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, jehož hlavní agendou je vedení správních řízení v uvedených oblastech. Spolupodílí se na přípravě právních předpisů. Je spoluautorem publikace Komentář Lesní zákon Jaroslav Drobník, Petr Dvořák – Wolters Kluwer. Od roku 2001 publikuje články v časopisu Lesnická práce. Od roku 1999 je držitelem loveckého lístku, aktivním myslivcem, a složil zkoušku pro myslivecké hospodáře. Je odborným garantem zvláštní odborné způsobilosti lesní hospodářství – myslivost.

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Kateřina Eichlerová je absolventkou Právnické fakulty UK. Po skončení studia byla činná v advokacii. V roce 2002 obhájila dizertační práci na téma „Zásada veřejnosti v právu veřejném“. Od roku 2001 do roku 2013 pracovala jako korporátní právník v holdingové společnosti spravující majetkové účasti ve společnostech působících v teplárenství. Od roku 2006 působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK. Předmětem jejího zájmu je především obchodní právo a energetické právo. Od roku 2015 je členem pracovní komise Legislativní radě vlády pro veřejné právo II – pro finanční právo.

JUDr. Roman Fiala

Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001 - 2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech. Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011. Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, katedře občanského práva. Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.

Mgr. Mojmír Florián

Mojmír Florian po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil v advokacii, poté téměř deset let v různých funkcích na Úřadu městské části Praha 2, kde se mimo jiné zabýval zadáváním veřejných zakázek z pohledu zadavatelské praxe. Od roku 2012 pracuje na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,  počínaje rokem 2014 jako ředitel Odboru veřejných zakázek II, jehož hlavní agendou je vedení správních řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podílel se na formulaci části třinácté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravující institut námitek a dozor nad dodržováním zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je mj. členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Pavla Fučíková

Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studium ukončila v roce 1991. V roce 1994 vykonala profesní zkoušku komerčního právníka a působila v soukromé sféře. K prvnímu červenci roku 1996 byla zapsaná do seznamu advokátů České advokátní komory. Od roku 1996 působila  v investičním sektoru jako podnikový právník se specializací na oblast bankovnictví, cenných papírů  a  pohledávkové agendy. V říjnu roku 2001 byla jmenována do čela Exekutorského úřadu v Ostravě. Od dubna 2015 je prezidentkou Exekutorské komory ČR, předtím zastávala několik stavovských funkcí, zejména v oblasti vzdělávání a dohledu.

JUDr. Tomáš Lichovník

JUDr. Tomáš Lichovník (*1964 v Olomouci) studoval v letech 1982 - 1986 na Právnické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde v roce 1988 úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Po ukončení studia pracoval jako podnikový právník  u ČSD – Správy střední dráhy v Olomouci a později jako podnikový právník Stavebního podniku Žďár nad Sázavou. V letech 1991 až 1992 se připravoval na svou budoucí profesi soudce jako justiční čekatel Krajského soudu v Brně. V roce 1992 byl jmenován soudcem Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou, kde strávil celkem dvacet let. Z toho od roku 1994 do roku 2011 byl předsedou tohoto soudu. Jeho posledním působištěm byl Krajský soud v Brně, kde jako místopředseda soudu vedl jeho jihlavskou pobočku. Od počátku se věnuje především občanskoprávní problematice, včetně věcí rodinných.

V letech 2005 – 2008 byl viceprezidentem Soudcovské unie ČR a od podzimu 2008 do svého jmenování soudcem Ústavního soudu jejím prezidentem. Dlouhá léta přednášel studentům středních a vyšších odborných škol. Působí též jako lektor pro Justiční akademii a pracovníky sociálně právní ochrany dětí či dětských domovů. V publikační činnosti se pro různá odborná periodika i denní tisk věnuje především systémovým otázkám justice a praktickým dopadům práva na občana a společnost. Je také spoluautorem komentáře k občanskému soudnímu řádu.

Dne 19. června 2014 byl prezidentem republiky jmenován soudcem Ústavního soudu.

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb

JUDr. Martin Maisner, PhD. MCIArb. je advokátem a zakládajícím partnerem a.k. ROWAN LEGAL, vysokoškolským pedagogem a uznávaným rozhodcem působící více než desetiletí ve vnitrostátních i zahraničních sporech v Praze, Londýně, Vídni a Hongkongu. Je členem řady mezinárodních asociací včetně Švýcarské rozhodčí asociace (ASA), Mezinárodní rady pro obchodní rozhodčí řízení (ICCA). Sportovnímu právu se věnuje již pět let jednak jako člen Národního odvolacího soudu  Autoklubu ČR, jako člen Sboru rozhodců Fotbalové Asociace ČR a jako zástupce či konzultant ve sporech v oblasti sportovního práva. Zastupoval před CAS v rámci Olympijských her v Riu de Janeiro. Je známým specialistou v právu informačních technologií (kancelář ROWAN LEGAL získala titul firma roku v této oblasti již sedmkrát za sebou) a držitelem prestižního ocenění Právník roku za rok 2012.

JUDr. Petr Meduna

Absolvent pražské Právnické fakulty v letech 1989 – 1993, koncipient a advokát AK Brož & Sokol. Od roku 1993 samostatný advokát se zaměřením na občanské právo, dědické právo a správní právo. Od roku 2010 člen kárné komise ČAK, předseda kárného senátu. Od roku 2013 regionální představitel ČAK pro hl. m. Prahu.

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.
Filip Melzer zahájil studia práv v roce 1994 na Masarykově univerzitě v Brně, magisterský stupeň ukončil v roce 2001. Tamtéž pokračoval v doktorském studiu se zaměřením na občanské právo, které ukončil v roce 2004. Během studií se stal posluchačem hned několika evropských univerzit, v letech 1997 - 1999 navštěvoval v rámci stipendia Masarykovy univerzity Právnickou fakultu Europa – Universität Viadrina ve Frankfurtu, o rok později navštěvoval Collegium Plonicum ve Slubici, kde získal základy polského soukromého práva. Následujícího roku se stal posluchačem soukromého práva a právní metodologie na Právnické fakultě Univezität Wien. Po ukončení magisterského stupně na Masarykově univerzitě pokračoval v postgraduálním magisterském studiu na Univerzität Passau, kde se věnoval soukromému právu, právu ES a právní filozofii.
Od roku 2005 je odborným asistentem na katedře občanského a pracovního práva Univerzity Palackého v Olomouci, od roku 2007 je členem kodifikační komise pro nový občanský zákoník a členem pracovní skupiny pro soukromé právo Legislativní rady vlády. V roce 2009 byl pověřen k zastupování MSp ČR pro projednání vládního návrhu občanského zákoníku v Legislativní radě vlády.
V letech 2003 – 2005 zastával funkci asistenta soudce Nejvyššího správního soudu, od roku 2005 do roku 2007 pak setrval ve funkci asistenta soudce Ústavního soudu. V roce 2008 se stal proděkanem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro modernizaci studia, náměstkem ministra spravedlnosti se stal v roce 2010.
Filip Melzer hovoří plynně německy, dorozumí se anglicky a polsky.
Mgr. Lucie Moravčíková

Působí jako vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA, která se zaměřuje na administraci a poradenství v oblasti veřejných zakázek a koncesí. Ve veřejných zakázkách působí od roku 2009. Zabývá se komplexní právní agendou v oblasti  veřejných zakázek a koncesí. Specializuje se na problematikou elektronizace veřejných zakázek, a to zejména s ohledem na elektronická tržiště, národní elektronický nástroj a elektronické aukce. Mimo jiné se zabývá realizací koncesních řízení v nejrůznějších oblastech.

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M. je od dubna 2015 viceprezidentem Exekutorské komory ČR, kde byl od roku2001 do roku 2009 a od roku 2012 do dubna 2015 členem jejího prezídia. V Komoře současně zastává také funkci místopředsedy zkušební komise a člena vzdělávací komise.
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil v letech 1980-1988 v rezortech justice a prokuratury. Od roku 1988 do roku 1991 pracoval jako tajemník Jednoty českých právníků a paralelně od roku 1990 do roku 1992 jako tajemník Asociace právníků ČSFR. Od roku 1991 do roku 2001 vykonával profesi samostatného advokáta v Praze a Brně. Od roku 2001 doposud  působí jako soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7. V letech 2003-2006 byl členem rady Justiční akademie a od roku 2006 do roku 2008 členem Legislativní rady vlády České republiky. Od roku 1986 také působí jako externí vysokoškolský pedagog.

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Radim Polčák je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host pravidelně přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem informačních a komunikačních technologií (ICT) a energetickým právem. Založil stálé mezinárodní sympozium Cyberspace, odborné časopisy Masaryk University Journal of Law and Technology a Revue pro právo a technologie a vede pozorovatelské delegace ÚPT PrF MU při UNCITRAL. Je rozhodcem tribunálu pro doménová jména .eu a .cz při RS HKAK, zakládajícím členem European Academy of Law and ICT a European Law Institute a členem řídících a odborných orgánů vědeckých časopisů a mezinárodních konferencí v Evropě, Asii a Austrálii. V oborech práva ICT a právní teorie publikoval přes 150 odborných článků, kapitol v odborných knihách, konferenčních příspěvků a monografií.

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová

Advokátka JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová absolvovala s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a obory Žurnalistika a Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Během studia a koncipientské praxe získávala zkušenosti nejenom v předních českých advokátních kancelářích, ale také ve veřejnoprávních audiovizuálních médiích (Český rozhlas, Česká televize). Souběžně zastávala post ředitelky v odborné asociaci zabývající se veřejným investováním.  V závěru roku 2013 složila na výtečnou advokátní zkoušku, od roku 2014 působí jako samostatná advokátka.

Ve své advokátní praxi i právně teoretické činnosti se věnuje především mediálnímu a reklamnímu právu, stejně jako oblasti práv k nehmotným statkům, zejména právu autorskému a problematice ochrany osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Její užší specializací je dále oblast veřejné správy a legislativy.

Při své činnosti zohledňuje principy společenské odpovědnosti. Na počátku roku 2015 založila spolu s dalšími advokáty odbornou platformu ANIMAL EYE, jejímž účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat. V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu na úseku ochrany zvířat. Je členkou expertní pracovní skupiny PS PČR k problematice zájmových chovů zvířat, podílí se na přípravě legislativy v této oblasti.

JUDr. Tomáš Sokol

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1978, doktorát získal v roce 1980. Po absolvování Právnické fakulty nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní poradny č. 2 v Praze. Po složení advokátní zkoušky v roce 1980 vykonává advokátní praxi nepřetržitě s výjimkou let 1990 – 1992, kdy působil jako městský prokurátor v Praze (1990) a poté byl ministrem vnitra České republiky (1990 – 1992).

Ve druhé polovině roku 1992 založil spolu s JUDr. Janem Brožem Advokátní kancelář Brož & Sokol, která je od roku 1999 advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák.

Dr. Sokol poskytuje právní služby v oblasti práva civilního i trestního. V oblasti trestního práva se zabývá zejména problematikou tzv. ekonomické kriminality. V obchodně-právní problematice je součástí jeho agendy řízení valných hromad akciových společností zejména v případech, kdy jde o valné hromady, v nichž lze očekávat střet akcionářů.

Dr. Sokol zastupuje obchodní společnosti v soudních řízeních i v řízeních rozhodčích, kde také využívá své zkušenosti rozhodce. V této oblasti poskytuje právní služby též státnímu sektoru. Dr. Sokol dále poskytuje právní služby v oblasti občanskoprávní, přičemž jednou ze specialit jsou spory na ochranu osobnosti, včetně sporů o ochraně dobrého jména právnické osoby.

Je činný též na poli publicistiky a autorem mnoha odborných textů a členem různých komisí a výborů se zaměřením na právo a legislativu.

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Narozen 24. září 1953 v Náchodě. Předsedou Nejvyššího soudu byl jmenován prezidentem republiky dne 22. ledna 2015.
Je profesorem trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; působí také jako externí učitel na katedře trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze a jako lektor Justiční akademie v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku.

Je členem zkušební komise pro odborné justiční zkoušky justičních čekatelů soudů (od roku 1992) a pro advokátní zkoušky advokátních koncipientů pro obor trestního práva (od roku 1996). Dále je členem pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro trestní právo (od roku 1998), členem legislativní rady vlády (od roku 2014) a redakčních rad odborných časopisů Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Soudní rozhledy, Trestněprávní revue a Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva. Od roku 2002 je členem Mezinárodní asociace trestního práva (Association Internationale de Droit Pénal/International Association of Penal Law).

Je také členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dlouholetým členem komisí Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Absolvoval magisterský studijní program na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde rovněž složil rigorózní zkoušku a poté absolvoval i postgraduální doktorské studium v oboru soukromé právo. Dále studoval v Polsku na Právnické fakultě Uniwersytetu Wrocław a v Německu na Právnické fakultě Ludwig-Maximilians-Universität München. V roce 2016 se habilitoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru občanské právo.
V letech 2005-2010 byl odborným asistentem na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2010 byl odborným asistentem, nyní je docentem, na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého. V letech 2007-2012 byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a poté členem komise zabývající se přípravou změnové legislativy a nového zákona o nesporném civilním řízení soudním. Byl rovněž členem Komise pro aplikaci nové civilní legislativy na Ministerstvu spravedlnosti.
Je členem pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády, členem pracovní skupiny Ministerstva dopravy pro vybrané legislativní otázky a členem vědecké rady Povodí Moravy, s. p. Působí jako lektor Justiční akademie ČR. Je též vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Nyní působí jako předseda Městského soudu v Praze. Jeho specializací je trestní právo, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK.

Bývalý viceprezident a ve dvou volebních obdobích prezident Soudcovské unie ČR, nyní čestný prezident. V letech 2005 až 2011 člen správní rady Transparency International.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudním tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům. Je členem představenstva společnosti Karlovarské právnické dny.

Moderátor kongresu Právní prostor 2014, 2015 a 2016, konference Právo ve veřejné správě 2014, 2015 a 2016. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013, 2014, 2015 a 2016.

Mgr. Daniela Zemanová

Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po praxi advokátní koncipientky a justiční čekatelky se specializovala na správní právo. Po jmenování soudkyní byla v období let 2001 až 2006 přidělena ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. Od roku 2006 je soudkyní Nejvyššího správního soudu. V letech 2011 - 2014 působila jako 1. viceprezidentka Soudcovské unie, v říjnu 2014 se stala na tříleté období její prezidentkou.

JUDr. Michal Žižlavský

Advokát od roku 1991. Je vedoucím partnerem stejnojmenné advokátní kanceláře a společnosti ZIZLAVSKY.
Věnuje se obchodnímu právu. Zaměřuje se na oblast insolvence a restrukturalizace korporací a programy ochrany před riziky, která souvisejí s rozhodovacími procesy.  
V průběhu své praxe působil několik let jako soudce. Získal zkušenosti z mnoha set soudních řízení jako soudce, advokát a insolvenční správce. Je ohlášeným společníkem právnické osoby, která působí jako insolvenční správce se zvláštním povolením pro řešení úpadku korporací, bank a finančních institucí. Věnuje se reorganizacím podniků podle nové právní úpravy a souvisejícím transakcím a investicím do „distressed“ aktiv.
Je členem představenstva České advokátní komory, předsedou odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Zkouší advokáty z oboru obchodního práva. Je členem Legislativní rady vlády.

 

Program kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
OTIDEA ŽIŽLAVSKÝ, advokátní kancelář - insolvenční správci
Belisha Beacon Sharon Style
CarTec Group, s.r.o. PwC Legal
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA
Konkursní noviny Lobby Právní prostor.cz vz24