Přednášející

V průběhu dvou dní v hotelu JEZERKA vystoupí více než 20 přednášejících odborníků z oblasti advokacie, komerčního práva, justice, státní správy a samosprávy a dalších.

Moderátorem letošního ročníku kongresu je stejně jako loni Mgr. et Mgr. Michal Vávra.

JUDr. Josef Baxa
JUDr. Josef Baxa

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dodnes zde přednáší trestní právo. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž je dodnes. Je také předsedou rozšířeného senátu a redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V publikační činnosti se věnuje zejména procesním úpravám. Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Zásluhy JUDr. Baxy ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyššího vyznamenání - medaile Antonína Randy.

JUDr. Roman Fiala
JUDr. Roman Fiala

Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001 - 2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech. Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011. Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, katedře občanského práva. Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2006 je členem katedry politologie a sociologie PF UK, nyní jako odborný asistent. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména právní filosofii, právní sociologii, římskému právu a zároveň se aktivně podílí na řešení několika grantových projektů fakulty. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnost má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil  jako ředitel odboru kanceláře ministryně na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V současné době je ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu hlavního města Prahy. Ve volném čase se zajímá o kulturu, politické dění a sport.

Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucího Úřadu vlády a ministra financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky po stránce teoretické i praktické, a to jak z pohledu povinných subjektů, u kterých působil, tak z pohledu žadatelů, které zastupoval ve své advokátní praxi. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě studentům výběrového semináře Právo na informace (posluchači z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie). Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv.

JUDr. Petr Meduna
JUDr. Petr Meduna

Absolvent pražské Právnické fakulty v letech 1989 – 1993, koncipient a advokát AK Brož & Sokol. Od roku 1993 samostatný advokát se zaměřením na občanské právo, dědické právo a správní právo. Od roku 2010 je také členem kárné komise ČAK a předsedou kárného senátu. Od roku 2013 je regionálním představitelem ČAK pro hl. m. Prahu.

Mgr. Jana Pattynová, LL.M.
Mgr. Jana Pattynová, LL.M.

Jana Pattynová patří mezi přední odborníky v oblasti IT práva, ochrany soukromí a telekomunikační regulace ve střední a východní Evropě.

Během posledních 15 let pracovala na některých z největších transakcí v regionu. Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním společnostem, evropským a mezinárodním institucím, organům veřejné správy ve vice než 10 zemích.

Nezávislá hodnocení právních expertů konzistentně uvádějí Janu Pattynovou jako předního odborníka (The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers, www.whoswholegal.com, Expert Guides, www.expertguides.com, Legal 500, www.legal500.com, Chambers and Partners, www.chambersandpartners.com. Nedávno byla Jana Pattynová zařazena mezi přední světové právníky v oblasti telekomunikací, médií a technologií - Legal 500 Hall of Fame (www.legal500.com/hall-of-fame) a přední světové právníky v oblasti ochrany dat (Who's Who Data 2018)

Jana hovoří plynně česky, anglicky, francouzsky a německy. Je členem České a Slovenské advokátní komory a International Bar Assiciation (IBA).

prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jan Kysela Ph.D., DSc. je český ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie. Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí Katedry politologie a sociologie, kde vyučuje semináře státovědy a politologie, a je rovněž garantem několika volitelných a povinně volitelných předmětů z různých oborů práva a právní praxe. Zabývá se především ústavními systémy a obecnou státovědou.

Je také tajemníkem Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury, dále členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 1 a členem rozkladové komise ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je autorem návrhu tzv. stykového zákona.

JUDr. Pavel Rychetský
JUDr. Pavel Rychetský

Předseda Ústavního soudu od 7. 8. 2013 (druhé období); předseda Ústavního soudu (od 6. 8. 2003 - 6. 8. 2013).

Pavel Rychetský (*1943) promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1966. V roce 1967 složil doktorskou rigorózní zkoušku a vykonal soudcovskou justiční zkoušku. Členem KSČ byl od roku 1966 do počátku roku 1969, kdy vystoupil. V roce 1966 nastoupil jako soudní čekatel u Městského soudu v Praze. Zde bylo proti němu zahájeno trestní stíhání v souvislosti s jeho protesty proti politickým procesům s účastníky tzv. majálesových událostí. Soud proto musel opustit.

Nastoupil na katedru občanského práva Právnické fakulty UK v Praze, kde působil jako odborný asistent občanského práva hmotného. Po okupaci Československa musel z právnické fakulty odejít a po několikaměsíční nezaměstnanosti pracoval jako podnikový právník až do konce roku 1989. Pavel Rychetský se v letech tzv. normalizace zapojil do aktivit občanského odporu proti totalitní moci – byl spoluzakladatelem a prvosignatářem Charty 77, publikoval v zahraničních časopisech Listy a Svědectví a v domácím samizdatu. V roce 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra a jeho republikové rady a do roku 1995 členem Občanského hnutí.

Dne 8. ledna 1990 byl jmenován generálním prokurátorem České republiky. Od června 1990 do července 1992 byl místopředsedou vlády ČSFR a předsedou její Legislativní rady s pověřením zabezpečovat koordinaci legislativních prací Čsl. federace a součinnost vlády ČSFR s Federálním shromážděním a vládami ČR a SR. Jako místopředseda federální vlády předložil Federálnímu shromáždění řadu zákonů (např. o Ústavním soudu, o referendu, o vrácení majetku KSČ lidu, restituční zákony a další). Od roku 1992 vykonával advokátní praxi a přednášel politologii na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Publikoval řadu odborných i publicistických statí v domácím i zahraničním tisku. V letech 1996 až 2003 byl senátorem. Byl členem ČSSD v letech 1996 – 2003. Do jmenování místopředsedou vlády ČR zastával funkci předsedy ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR, byl členem mandátového a imunitního výboru a organizačního výboru. Od července 1998 byl místopředsedou vlády ČR a do konce funkčního období předsedal Legislativní radě vlády, Radě vlády ČR pro národnostní menšiny, Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. Od 15. července 2002 do 5. srpna 2003 zastával funkci místopředsedy vlády ČR, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády. V letech 1990 až 1992 zastával funkci předsedy Jednoty českých právníků, od roku 1992 do roku 1998 byl prezidentem správní rady Nadace Pro Bohemia. V roce 1996 založil Nadační fond občanům Prácheňska se zaměřením na sociální oblast regionu.

JUDr. Libor Vávra
JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Nyní působí jako předseda Městského soudu v Praze. Jeho specializací je trestní právo, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK.

Bývalý viceprezident ve dvou volebních obdobích prezident Soudcovské unie ČR, nyní je její čestný prezident. V letech byl 2005 až 2011 člen správní rady Transparency International.

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ ePravo.cz GRADA
Lobby Právní prostor.cz vz24