Přednášející

Přednášející, kteří vystoupí na kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2019 vám budeme postupně představovat.

JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.

Působí jako odborný asistent na katedře ústavního práva Právnické fakulty UK, od roku 2018 je také proděkanem pro komunikaci, IT a finance. Odborně se zaměřuje především na ústavní problémy politického systému, volby a volební právo a vztah ústavního práva k ekonomickým otázkám. Vedle PF UK (Mgr., JUDr., Ph.D) vystudoval také politologii na Fakultě sociálních věd UK (Mgr., PhDr.) a srovnávací ústavní právo na Central European University v Budapešti (LL.M.). Má za sebou řešení řady výzkumných projektů, publikoval několik desítek prací v oblasti ústavního práva, v roli šéfredaktora řídí odborný časopis Jurisprudence. Je členem různých poradních orgánů, např. pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – správní právo č. 3, Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva, rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví apod. Vedle své činnosti v oblasti práva se dlouhodobě věnuje také aktivitám v oblasti Internetu.

JUDr. Josef Baxa
JUDr. Josef Baxa

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1984 se stal trestním soudcem okresního, později pak Krajského soudu v Plzni a na jaře 1990 se stal i jeho místopředsedou. V devadesátých letech minulého století se podílel na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Dodnes zde přednáší trestní právo. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 – pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše i Pavla Rychetského. Účastnil se příprav a prosazení velké novely trestního řádu i tvorby nového institucionálního a procesního rámce správního soudnictví. V lednu 2003 jej prezident republiky Václav Havel jmenoval předsedou Nejvyššího správního soudu, jímž je dodnes. Je také předsedou rozšířeného senátu a redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. V publikační činnosti se věnuje zejména procesním úpravám. Ve svých četných veřejných vystoupeních se zaměřuje na kritickou analýzu fungování soudnictví a jeho možné reformy. V roce 2009 se stal Právníkem roku v oboru správní právo. Zásluhy JUDr. Baxy ocenila také Jednota českých právníků udělením svého nejvyššího vyznamenání - medaile Antonína Randy.

JUDr. David Borovec
JUDr. David Borovec

Advokát (zapsaný u ČAK od roku 2015), který si již během studií Právnické fakulty UK v Praze zvolil jako svůj hlavní obor pracovní právo, ve kterém získával praktické zkušenosti nejprve při mezinárodní advokátní kanceláři Baker & McKenzie a následně jako koncipient a poté jako advokát v advokátní kanceláři Randl Partners. Od roku 2018 si otevřel vlastní advokátní praxi BOROVEC LEGAL zaměřenou nejen na pracovní právo a ochranu osobních údajů, ale také na otázky náhrady újmy a korporátního práva. Pravidelně přednáší, je autorem a spoluautorem řady odborných článků a publikací.

JUDr. David Borovec je členem Společnosti pro pracovní lékařství při ČLS Jana Evangelisty Purkyně a dále Spolku pro náhradu škody na zdraví.

JUDr. Roman Fiala
JUDr. Roman Fiala

Od roku 1987 pracoval na Městském soudu v Brně a v roce 1989 se stal jeho soudcem. V roce 1993 nastoupil jako soudce na Krajský soud v Brně a v letech 2001 - 2002 byl jeho místopředsedou. Od roku 2002 do současnosti je soudcem Nejvyššího soudu
v Brně. V roce 2003 byl jmenován předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. V roce 2003 byl v rámci Nejvyššího soudu jmenován soudcem zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech. Místopředsedou Nejvyššího soudu byl prezidentem ČR jmenován od 1. ledna 2011. Přednáší pro soudce a notáře. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, katedře občanského práva. Je členem redakční rady časopisu Soudní judikatura z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva a členem redakční rady časopisu Ad Notam.

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil v roce 1978 a v témže roce zde získal titul JUDr.  V roce 1981  obdržel vědecký titul kandidát právních věd. Od roku 1978 působí jako akademický pracovník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1989 se stal docentem teorie státu a práva  (r. 1999 habilitován pro obor teorie práva a právní filozofie) a v roce 2001 byl jmenován profesorem pro obor teorie, filozofie a sociologie práva. V letech 2006 - 2014 zastával funkci děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2014 prorektor Univerzity Karlovy. Současně působí jako vedoucí katedry ústavního práva a vedoucí katedry teorie práva a právních učení na této fakultě.

Kromě akademické činnosti se věnuje výkonu advokacie se specializací na expertizní činnost, problematiku řízení před Ústavním soudem České republiky a Evropským soudem pro lidská práva. 

Dále je členem několika poradních orgánů a komisí. Je místopředsedou Legislativní rady vlády České republiky, členem rozkladové komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, členem přezkumné komise Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a členem několika vědeckých rad vysokých škol, resp. fakult.

Publikoval samostatně nebo ve spoluautorství více než 160 odborných monografií, článků a příspěvků týkajících se různé právní problematiky z oblasti obecné právní teorie, ústavního práva i dalších odvětví platného práva.  Autor učebnice teorie práva, spoluautor učebnice ústavního práva používaných ve výuce na právnických fakultách v České republice.

JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které v roce 2011 získal titul doktora práv a v roce 2016 obhájil doktorskou disertační práci. Od roku 2006 je členem katedry politologie a sociologie PF UK, nyní jako odborný asistent. Ve své akademické činnosti se věnuje zejména právní filosofii, právní sociologii, římskému právu a zároveň se aktivně podílí na řešení několika grantových projektů fakulty. Vedle lektorské, publikační a vědecké činnost má praktické zkušenosti ze soukromé i veřejné sféry, a to nejen po stránce odborné, ale i řídící. V letech 2014 a 2015 působil  jako ředitel odboru kanceláře ministryně na Ministerstvu spravedlnosti České republiky. V současné době je ředitelem odboru legislativního a právního Magistrátu hlavního města Prahy. Ve volném čase se zajímá o kulturu, politické dění a sport.

Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, vedoucího Úřadu vlády a ministra financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace, kterému se věnuje dlouhodobě a systematicky po stránce teoretické i praktické, a to jak z pohledu povinných subjektů, u kterých působil, tak z pohledu žadatelů, které zastupoval ve své advokátní praxi. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě studentům výběrového semináře Právo na informace (posluchači z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie). Je autorem a spoluautorem řady publikací k tomuto tématu a spoluautorem návrhu zákona o registru smluv.

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.
JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a mezinárodní veřejnou správu na University of Miami. Kromě toho absolvoval další studijní programy, např. na University of Cambridge. Působil v rámci odborné stáže na Nejvyšším správním soudě. Jako hlavní editor se dlouhodobě podílel na budování právního informačního systému.

Je členem několika vládních pracovních skupin či komisí, jako např. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí nebo Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí. Zastupuje na meziresortní úrovni Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v orgánech vlády jako Výbor pro EU na pracovní úrovni či Výbor vládního zmocněnce pro zastupování před SDEU. Dále působí na evropské úrovni jako vyjednavač při přijímání evropské legislativy v Radě (EU). Podílí se na tvorbě vládní legislativy také na národní úrovni (např. spoluautor zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).

Pravidelně publikuje, přednáší a občasně hostuje jako vyučující v akademické sféře.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.
JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Jan Lasák je counselem spolupracujícím s Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s. r. o. a odborným asistentem na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2008 a 2009 působil coby asistent předsedkyně Nejvyššího soudu. Absolvoval Právnickou fakultu a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity. V roce 2010 získal titul LL.M. na Kolumbijské univerzitě (Columbia Law School) v New Yorku. Absolvoval rovněž řadu dalších studijních a pracovních pobytů v zahraničí (John Marshall Law School v Chicagu, Central European University v Budapešti nebo Humboldtově univerzitě v Berlíně). Je členem redakce Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek a časopisu Jurisprudence. Pravidelně publikuje v oblasti korporačního práva - mj. vedl autorský kolektiv při přípravě komentáře k zákonu o obchodních korporacích (Wolters Kluwer), k zákonu o nabídkách převzetí (Wolters Kluwer) či publikace Compliance v podnikové praxi (C.H.Beck).

JUDr. Jan Lata, Ph.D.
JUDr. Jan Lata, Ph.D.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 2002 – 2004 pracoval jako asistent soudce Nejvyššího soudu a poté jako asistent soudce Ústavního soudu. V roce 2006 byl jmenován státním zástupcem u Městského státního zastupitelství v Brně. V roce 2012 byl přeložen na Nejvyšší státní zastupitelství, kde působí na odboru trestního řízení. Je výkonným redaktorem časopisu Státní zastupitelství, lektorem Justiční akademie a korespondentem státního zastupitelství pro boj proti terorismu a trestným činům spáchaných z nenávisti. V roce 2017 byl zvolen prezidentem Unie státních zástupců.

JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.
JUDr. Aleš Linhart, Ph.D.

Aleš Linhart je partnerem advokátní kanceláře Taylor Wessing v České republice od roku 2013. Specializuje se především na řešení složitých právních sporů, sporů s mezinárodním prvkem v oblastech majetkových práv a mezinárodních arbitráží. V advokátní kanceláři je zodpovědný za vedení týmu zabývajícího se soudními a arbitrážními řízeními, je rovněž členem skupiny odborníků pro právo životního prostředí, plánování & regulatoriku.
Pracuje na právních aspektech významných developerských projektů, otázkách spojených se stavebními předpisy a zabývá se právními spory se zaměřením na stavební právo, odpovědnost za vady díla a náhrady škod. Pracoval též jako člen Pracovní komise pro veřejné právo III Legislativní rady vlády ČR.
Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a na Universität Regensburg v Německu. Doktorský titul Ph.D. mu byl udělen v roce 1998. Je členem České advokátní komory a hovoří plynně česky, anglicky a německy.

JUDr. Petr Meduna
JUDr. Petr Meduna

Absolvent pražské Právnické fakulty v letech 1989 – 1993, koncipient a advokát AK Brož & Sokol. Od roku 1993 samostatný advokát se zaměřením na občanské právo, dědické právo a správní právo. Od roku 2010 je také členem kárné komise ČAK a předsedou kárného senátu. Od roku 2013 je regionálním představitelem ČAK pro hl. m. Prahu.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová
Mgr. Romana Náhlíková Kaletová

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se zejména na pracovní právo a občanské právo. Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je autorem celé řady pracovněprávních odborných článků, je členem kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů (AKV) a zakládajícím členem asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association (CzELA). Mgr. Romana Náhlíková Kaletová je dále odborným garantem kurzu Pracovní právo pro personalisty, který realizuje Katedra andragogiky a personálního řízení, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, v rámci programu celoživotního vzdělávání.

Mgr. Jana Pattynová, LL.M.
Mgr. Jana Pattynová, LL.M.

Jana Pattynová patří mezi přední odborníky v oblasti IT práva, ochrany soukromí a telekomunikační regulace ve střední a východní Evropě.

Během posledních 15 let pracovala na některých z největších transakcí v regionu. Její široké zkušenosti zahrnují poradenství nadnárodním společnostem, evropským a mezinárodním institucím, organům veřejné správy ve vice než 10 zemích.

Nezávislá hodnocení právních expertů konzistentně uvádějí Janu Pattynovou jako předního odborníka (The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers, www.whoswholegal.com, Expert Guides, www.expertguides.com, Legal 500, www.legal500.com, Chambers and Partners, www.chambersandpartners.com. Nedávno byla Jana Pattynová zařazena mezi přední světové právníky v oblasti telekomunikací, médií a technologií - Legal 500 Hall of Fame (www.legal500.com/hall-of-fame) a přední světové právníky v oblasti ochrany dat (Who's Who Data 2018)

Jana hovoří plynně česky, anglicky, francouzsky a německy. Je členem České a Slovenské advokátní komory a International Bar Assiciation (IBA).

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

Prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen vědecké rady PF UK, člen Komise pro pracovní právo a sociální věci Legislativní rady vlády ČR, předseda České společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, advokát, člen sekce pro pracovní právo České advokátní komory, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.
JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D.

Ivo Pospíšil (*1978 v Brně) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (2001) a Fakulty sociálních studií téže univerzity, oboru politologie (2005). V roce 2001 úspěšně složil rigorózní zkoušku a v letech 2001–2005 absolvoval doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné na právnické fakultě.

Pokud jde o akademickou sféru, působil například v Mezinárodním politologickém ústavu MU (1999–2001), externě vyučoval lidská práva a mezinárodní právo na Právnické fakultě MU (2004-2005) a na několika soukromých vysokých školách, pracoval jako vědecký pracovník Institutu pro srovnávací politologický výzkum (2005-2006) a od roku 2005 doposud působí jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU.

Pokud jde o praktickou činnost právníka, nastoupil po absolvování studií do tehdy nově vytvářené Kanceláře veřejného ochránce práv (2001–2002), od května 2002 působil jako asistent místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové. V roce 2009 byl jmenován vedoucím analytického odboru Ústavního soudu a v březnu 2013 jeho generálním sekretářem. Vedle činnosti na Ústavním soudu působí také jako člen zkušební komise České advokátní komory a člen Legislativní rady vlády.

Ivo Pospíšil je rovněž autorem a spoluautorem několika knižních monografií a spoluautorem komentářů k Ústavě, Listině základních práv a svobod a zákonu o Ústavním soudu.

Mgr. Ing. Markéta Pravdová
Mgr. Ing. Markéta Pravdová

Markéta Pravdová ukončila v roce 1998 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze; zároveň vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Při studiu působila jako šéfredaktorka odborného časopisu „Daně a právo v praxi“. Po ukončení studia pracovala v německé poradenské společnosti v Praze, kde se věnovala převážně problematice leasingu, a to jak z právního, tak i z daňového hlediska. V roce 2003 se stala zakládající partnerkou advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law, která je dnes součástí mezinárodní sítě bnt. Zde se věnuje zejména oblasti pracovního práva a daní. V roce 2017 byla v rámci mezinárodní kanceláře bnt jmenována do čela Employment Practice Group – odborné platformy sdružující advokáty specializující se na pracovní právo z 8 poboček ve střední a východní Evropě. Markéta Pravdová pravidelně přednáší a je autorkou řady odborných publikací.

doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1993. Je autorem publikace Úvěry zajištěné zástavním právem, několika vydání publikace Mediální právo, Mediální zákony – komentář, Mediální zákon – komentář, Zákon o mediálních službách – komentář, Media Law in the Czech Republic, Závazkové právo, Nový občanský zákoník – problémy a úskalí, a Obchodní právo. Je spoluautorem knihy Korupce na český způsob a Média, komunikace a kultura, Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva a komentáře k Zákonu o obchodních korporacích. Je autorem desítek článků v odborných periodikách. Působí jako externista katedry obchodního práva Právnické fakulty UK, vedoucí katedry práva na Bankovním institutu vysoká škola. Byl jednatelem TV NOVA. Zasedá ve správní radě Ústavu nezávislé žurnalistiky a Nadačního fond Bazaar Charity. Působí rovněž jako advokát v Praze. Rektorem Univerzity Karlovy byl jmenován docentem oboru obchodní právo.

JUDr. Pavel Rychetský
JUDr. Pavel Rychetský

Předseda Ústavního soudu od 7. 8. 2013 (druhé období); předseda Ústavního soudu (od 6. 8. 2003 - 6. 8. 2013).

Pavel Rychetský (*1943) promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1966. V roce 1967 složil doktorskou rigorózní zkoušku a vykonal soudcovskou justiční zkoušku. Členem KSČ byl od roku 1966 do počátku roku 1969, kdy vystoupil. V roce 1966 nastoupil jako soudní čekatel u Městského soudu v Praze. Zde bylo proti němu zahájeno trestní stíhání v souvislosti s jeho protesty proti politickým procesům s účastníky tzv. majálesových událostí. Soud proto musel opustit.

Nastoupil na katedru občanského práva Právnické fakulty UK v Praze, kde působil jako odborný asistent občanského práva hmotného. Po okupaci Československa musel z právnické fakulty odejít a po několikaměsíční nezaměstnanosti pracoval jako podnikový právník až do konce roku 1989. Pavel Rychetský se v letech tzv. normalizace zapojil do aktivit občanského odporu proti totalitní moci – byl spoluzakladatelem a prvosignatářem Charty 77, publikoval v zahraničních časopisech Listy a Svědectví a v domácím samizdatu. V roce 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra a jeho republikové rady a do roku 1995 členem Občanského hnutí.

Dne 8. ledna 1990 byl jmenován generálním prokurátorem České republiky. Od června 1990 do července 1992 byl místopředsedou vlády ČSFR a předsedou její Legislativní rady s pověřením zabezpečovat koordinaci legislativních prací Čsl. federace a součinnost vlády ČSFR s Federálním shromážděním a vládami ČR a SR. Jako místopředseda federální vlády předložil Federálnímu shromáždění řadu zákonů (např. o Ústavním soudu, o referendu, o vrácení majetku KSČ lidu, restituční zákony a další). Od roku 1992 vykonával advokátní praxi a přednášel politologii na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Publikoval řadu odborných i publicistických statí v domácím i zahraničním tisku. V letech 1996 až 2003 byl senátorem. Byl členem ČSSD v letech 1996 – 2003. Do jmenování místopředsedou vlády ČR zastával funkci předsedy ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR, byl členem mandátového a imunitního výboru a organizačního výboru. Od července 1998 byl místopředsedou vlády ČR a do konce funkčního období předsedal Legislativní radě vlády, Radě vlády ČR pro národnostní menšiny, Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. Od 15. července 2002 do 5. srpna 2003 zastával funkci místopředsedy vlády ČR, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády. V letech 1990 až 1992 zastával funkci předsedy Jednoty českých právníků, od roku 1992 do roku 1998 byl prezidentem správní rady Nadace Pro Bohemia. V roce 1996 založil Nadační fond občanům Prácheňska se zaměřením na sociální oblast regionu.

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

Narozen 24. září 1953 v Náchodě. Předsedou Nejvyššího soudu byl jmenován prezidentem republiky dne 22. ledna 2015.
Je profesorem trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze; působí také jako externí učitel na katedře trestního práva Policejní akademie České republiky v Praze a jako lektor Justiční akademie v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Je členem zkušební komise pro odborné justiční zkoušky justičních čekatelů soudů (od roku 1992) a pro advokátní zkoušky advokátních koncipientů pro obor trestního práva (od roku 1996). Dále je členem pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky pro trestní právo (od roku 1998), členem legislativní rady vlády (od roku 2014) a redakčních rad odborných časopisů Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Soudní rozhledy, Trestněprávní revue a Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek – Výběr judikátů Evropského soudu pro lidská práva. Od roku 2002 je členem Mezinárodní asociace trestního práva (Association Internationale de Droit Pénal/International Association of Penal Law). Je také členem Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dlouholetým členem komisí Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci trestního práva hmotného a procesního.

JUDr. Libor Vávra
JUDr. Libor Vávra

Absolvoval Právnickou fakultu UK v roce 1986, kde následně získal titul JUDr. Soudcem je od roku 1989, nejprve u Obvodního soudu pro Prahu 10, od roku 1994 působil jako člen odvolacího senátu Městského soudu v Praze. V roce 1999 byl jmenován předsedou Obvodního soudu pro Prahu 1. Nyní působí jako předseda Městského soudu v Praze. Jeho specializací je trestní právo, které také vyučuje na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky v Praze. Je členem vědecké rady Právnické fakulty UK.

Bývalý viceprezident Soudcovské unie, ve dvou volebních obdobích prezident Soudcovské unie ČR, nyní její čestný prezident. V letech byl 2005 až 2011 člen správní rady Transparency International.

Mgr. et Mgr. Michal Vávra
Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Mgr. et Mgr. Michal Vávra (* 1974) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (1997) a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – obor německý jazyk (1998), od roku 2000 je advokátem a soudním tlumočníkem německého jazyka zapsaným u KS
v Brně, od roku 2004 je společníkem AK Bulinský & Vávra, která od 1. 7. 2015 funguje pod názvem Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., od března 2013 vede pobočku téže kanceláře ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého, zejména ve vztahu k německy mluvícím klientům. Je členem představenstva společnosti Karlovarské právnické dny.

Moderátor kongresu Právní prostor 2014, 2015, 2016 a 2017, konference Právo ve veřejné správě 2014, 2015, 2016 a 2017. Spolumoderátor konference Karlovarské právnické dny v roce 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.

Mgr. Daniela Zemanová
Mgr. Daniela Zemanová

Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po praxi advokátní koncipientky a justiční čekatelky se specializovala na správní právo. Po jmenování soudkyní byla v období let 2001 až 2006 přidělena ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočce v Liberci. Od roku 2006 je soudkyní Nejvyššího správního soudu. V letech 2011 - 2014 působila jako 1. viceprezidentka Soudcovské unie, v říjnu 2014 se stala na tříleté období její prezidentkou a roku 2017 byla prezidentkou znovuzvolena.

Program kongresu Místo konání Organizační informace

Pořadatelé
Codexis
Partneři
NovaVoice® OSWALD
UTY future s.r.o.
Odborní partneři
Soudcovská Unie ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Unie podnikových právníků ČR ELSA ČR
Exekutorská komora ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity Plzeň
Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Mediální partneři
ANAG Brands&Stories Bulletin Advokacie eLAW.CZ GRADA Lobby
Právní prostor.cz vz24 PRO města a obce